...

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem serwisu Dobryzarzadca24.pl jest Ewa Kierzkowska prowadzący działalność pod nazwą Dobry Zarządca Ewa Kierzkowska adres Wierzbowa 9 lok. 1, 91-426 Łódź, REGON: 101680420, NIP: 732-192-37-52.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora Agave.pl  funkcjonującego pod adresem agave.pl.

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

7. Obowiązek informacyjny RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, o których mowa poniżej, jest Ewa Kierzkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dobry Zarządca Ewa Kierzkowska z siedzibą Wierzbowa 9 lok. 1, 91-426 Łódź.
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem:
a. osobiście;
b. telefonicznie: 501 377 979;
c. pisemnie: ul. Wierzbowa 9 lok. 1, 91-426 Łódź lub na adres poczty elektronicznej: biuro@dobryzarzadca24.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
a. podjęcia na Pana/Pani żądanie działań zmierzających do przedstawienia oferty oraz zawarcia umowy z Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO)
b. w celach związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali , ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (art. 6 ust. 1lit.c RODO–przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
c. realizacji zawartej z Administratorem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO)
d. marketingu i promocji usług świadczonych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
e. dochodzenia należności (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO)
f. realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO)
Pana/Pani dane będą przetwarzane w zakresie:
a. przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Państwa z Administratorem – przez okres do zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Dla zabezpieczenia ew. roszczeń oraz prawo podatkowe, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
b. w zakresie marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną oferowanych przez Administratora usług – do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody co do ich przetwarzania w tym celu.
c. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
4. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Administrator udostępnia dane w następujących przypadkach:
a. partnerom handlowym, kontrahentom, klientom – wyłącznie w zakresie danych służbowych.
b. Operatorom pocztowym, firmom kurierskim.
c. Dane osobowe mogą być ujawniane innym odbiorcom w związku z umieszczeniem zdjęć w sieci Internet w szczególności dla Facebook Ireland Ltd.
Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz administratora, na przykład: usługi teleinformatyczne, usługi księgowe, usługi prawne i doradcze.
5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Firma Dobry Zarządca mają prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych;
b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

c. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
d. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
e. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Dobry Zarządca nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; 
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
Dane mogą być przekazywane do Facebook Ireland Ltd., którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską

RODO

RODO – Informator dla właściciela lokalu w nieruchomości

Bycie właścicielem lokalu w budynku wielorodzinnym nakłada na nas obowiązek uczestniczenia w kosztach wspólnych nieruchomości, regulowania obciążeń za media dostarczane do lokalu oraz podejmowania wspólnych decyzji razem z sąsiadami. Aby realizować te cele organ zarządczy nieruchomości (najczęściej Zarząd) będzie zmuszony przetwarzać nasze dane osobowe. Niniejszy dokument ma na celu informację o metodach ochrony naszych danych osobowych biorących udział w tym procesie w związku z nowym, ogólnoeuropejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Co to jest RODO?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) harmonizującym przepisy ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Przepisy te wchodzą w życie 25 maja 2018 i zastępują obecne przepisy o ochronie danych osobowych.

Treść dostępna:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL

Definicje najważniejszych pojęć

dane osobowe (art. 4 pkt 1): informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej , na przykład imię, nazwisko, adres mailowy, adres zameldowania
przetwarzanie (art. 4 pkt 2): każda operacja na danych osobowych
administrator (art. 4 pkt 7): podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych – w naszym przypadku nieruchomość (wspólnota, spółdzielnia, etc.) reprezentowana przez swój organ zarządczy
podmiot przetwarzający (art. 4 pkt 8): podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu i za zgodą administratora
Jak ma się odbywać przetwarzanie moich danych?

Zasady określone są w Rozdziale II RODO. W szczególności art. 5 RODO określa szereg zasad, którym musi podlegać proces przetwarzania danych:

(pkt 1 a) zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość dla osoby, której te dane dotyczą
(pkt 1 b c) w określonym, możliwie wąskim, celu
(pkt 1 d) prawidłowość i aktualność
(pkt 1 e) ograniczone czasowo
(pkt 1 f) integralność i poufność
Administrator przetwarzając nasze dane musi zapewnić spełnienie tych zasad i musi umieć wykazać, że je spełnia (pkt 2).

Na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

W naszym przypadku podstawą przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 c: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązek ten wynika z Ustawy o Własności Lokali/Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych lub innych właściwych dla danego typu nieruchomości. Przetwarzanie tych danych nie wymaga zatem zgody osoby, której dane dotyczą.

W jakim celu i jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia realizacji obowiązków organu zarządczego naszej nieruchomości. W tym m. in: naliczania obciążeń, prowadzenia rozrachunków, głosowania uchwał, informowania o bieżących zdarzeniach. Dane będą przetwarzane tak długo, jak będziemy posiadać prawo rzeczowe do lokalu w danej nieruchomości (a czasem jeszcze dłużej w celach archiwalnych i rozliczeniowych). Szczegółowych informacji o przetwarzaniu po utracie prawa rzeczowego do lokalu w danej nieruchomości może udzielić administrator nieruchomości.

Jakie prawa mi przysługują?

Prawa osoby, której dane dotyczą określone są szeroko w Rozdziale III RODO.

W szczególności są to:

prawo do bycia informowanym w sposób czytelny i przejrzysty o przetwarzaniu (art. 12 i 14 RODO),
prawo do dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
prawo do ochrony przed ryzykami ograniczenia praw i wolności związanymi z przetwarzaniem danych osobowych: pkt 75 preambuły RODO
prawo do bycia informowanym o naruszeniach przetwarzania: pkt 86 preambuły RODO
prawo do skargi: pkt 141 preambuły RODO
Do kogo mogę zwrócić się z pytaniami dot. ochrony moich danych?

Wszelkich informacji będzie mógł udzielić administrator naszej nieruchomości.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat RODO?

Informację na temat ochrony danych można znaleźć na stronie GIODO: obecnego organu zajmującego się ochroną danych: https://giodo.gov.pl/

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.